سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد صالحی دوبخشری – دانشگاه صنعتی شریف
محسن کلانتر نیستانکی – دانشگاه صنعتی شریف
علی محمد رنجبر – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و شناسایی کاربردهای جدیدی برای سیستم اندازهگیری سراسریWAMS)که متشکلاز واحدهای اندازهگیری فازوریPMU)میباشد، اهمیت این سیستم بیش از پیش آشکار میگردد. به طورسنتی، بهرهبرداران شبکه، مکان خطا را با توجه به وضعیت رلههای حفاظتی و کلیدهای فشار قوی تعیین مینمایند.هر چند که، معمولاً عملکرد نادرست سیستم حفاظت یکی از عوامل دخیل در خاموشیهای سراسریمیباشد. این مقاله یک روش جایگزین برای تشخیص خطا معرفی مینماید، این روش مستقل از عملکرد سیستم حفاظت بوده و تنها از اطلاعات جمعآوری شده توسطPMUها و ماتریس امپدانس شبکه استفاده مینماید. این روش با استفاده از اندازهگیریهای سراسری ابتدا ناحیه خطا را پیدا کرده و بعد خطی که بر روی آن خطا رخ داده است را تعیین مینماید و بعد از آن مکان خطا را در آن خط تعیین مینماید