سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مروج – عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
علی اکبر عبدوس – دانشجوی دکتری برق قدرت، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
مجید صنایع پسند – عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای تشخیص خطای داخلی از جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت ارائه شده است. از آنجاییکه سیگنالهای جریان دیفرانسیل ناایستا هستند، نیاز به یک ابزار قدرتمند برای آنالیز سیگنال میباشد. تبدیلS یک ابزار قدرتمند برای آنال یز فرکانس – زمانی س یگنالهای سری زمانی میباشد. در ابتدا شبیهسازی رخدادهای خطای داخلی و برق دار شدن ترانسفورمات ور برای شرا یط کاری مختلف ترانسفورماتور با درنظر گرفتن عوامل مؤثر بر آن انجام میگیرد. پس از آن سیگنالهای جریان دیفرانسیل بدست آنال یز شده و ی ک شاخص و ی ژه از S آمده توسط تبد یل به منظور تشخیص جریان خطای داخلی از جری ان S ماتریس هجومی استخراج میگردد. شبیهسازیها با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC وپیاده سازی الگور یتم فوق در محیط MATLAB انجام گرفته است. در انتها صحت الگوریتم ارائه شده با وجود ۳۰ دسیبل نویز مورد ارزیابی قرار گرفته است.