سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یونس گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
پیمان ترکزاده – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارایه الگوریتمی برای تشخیص خرابی دراعضای انواع سازه ها می باشد روش ارایه شده مبتنی برپاسخ بدست آمده از آزمایش دینامیکی سازه واقعی است با استفاده از پاسخ بدست آمده می توان عمل تشخیص و تعیین خرابی را با اطمینان قابل قبولی انجام داد دراین روش با استفاده از انرژی کرنشی مودال و الگوریتم اجتماع ذرات محل و شدت خرابی دراعضای سازه مشخص میگردد برای بررسی روش پیشنهاد شده تعیین و تشخیص خرابی دراعضای یک خرپای دوبعدی مورد بررسی قرارگرفته است و نتایج بیانگر کارایی روش فوق میب اشد.