سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدسجاد اصل جلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی مکاترونیک، تبریز-ایران
میرهادی سیدعربی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز-ایران
سیامک حقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی پزشکی، تبریز-ایران

چکیده:

روشهای مختلفی برای تشخیص حالات چهره انسان وجود دارد. یکی از روش-هایی که پایه مطالعاتی این مقاله است، روش شارش نوری میباشد که در آن با مقایسه شدت روشنایی پیکسلهای مربوط به تصاویر چهره در فریمهای مختلف،نقاط متحرک اجزای چهره تشخیص داده میشود. چشم، ابرو و دهان اجزای متحرک اصلی تشکیلدهندهی چهره در این تحقیق میباشند. در این الگوریتم دو روش عمده برای تعقیب اجزای متحرک وجود دارد، روشfull و روش fastنتایج روش اول که اغلب توسط توابع همبستگی پیادهسازی میشوند، بهینه و با خطای کم، ولی با سرعت بسیار پایین به دست می آیند. روش دوم نیز که باالگوریتمهای مختلفی قابل پیادهسازی است، بسته به نوع الگوریتم با کاهش نسبی دقت و افزایش سرعت همراه است در این تحقیق با پیادهسازی روشfullو یک الگوریتم از روشfast و مقایسهنتایج آنها با دو الگوریتم جدید پیشنهادی، به نتایج رضایتبخشی در خصوص کاهش حداقلی دقت در کنار افزایش حداکثری سرعت اجرای الگوریتمهای پیشنهادی دست یافتیم. به منظور ارزیابی و مقایسه الگوریتمهای پیادهسازی شده نیز در نرمافزارwebotsمدلی به نامRoboFace طراحی کردیم که قادراست حرکت اجزای اصلی چهره را در خود نشان دهد