سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا شفقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان
مهدی جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید با استفاده از ماشین بردار پشتیبان Support Vector Machine (SVMجهت تشخیص تومور مغزی در تصاویر حاصل ازMagnetic Resonance Imaging (MRI) ارائه شده است. در الگوریتم ارائه شده چهار دسته ویژگی مد نظر قرار گرفته و بهترین ویژگیها جهت اعمال به شبکه عصبی بر اساس الگوریتم ژنتیک انتخاب می شوند. دسته اول شامل ویژگیهای استاتیک نظیر آنتروپی، چولگی، میانگین، انرژی، گشتاور، همبستگی و…است. دسته دوم ویژگیها، با استفاده از حوزه فرکانسیFast Fourier Transform (FFT)استخراج میگردد. سری سوم ویژگیها از ضرایب تبدیل گسسته موجکWavelet Transform) استخراج و سپس با تکنیک تحلیل مولفه اصلیPrinciple Component Analysis (PCA)افزونگی دادهها کاهش داده می- شود. سری چهارم، شامل ویژگیهایی میباشد که از طریق نمودار هیستوگرام به دست میآید