سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسینی فرید – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
میرسعید صفی زاده – استادیار- دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

نظر به کاربرد وسیع فنها و کمپرسورها در صنعت، عیبیابی این تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله وقوع و رشد ترک در ریشه پرهها که یکی از خطرناکترین عیوب ممکن در این وسایل است شبیهسازی و مورد مطالعه قرار گرفته است. در یک نمونه آزمایشگاهی ترکهایی با اندازههای متفاوت بر روی پره یک فن دور بالا ایجاد میشوند و پس از راهاندازی سیستم، توسط دو سنسور حساس، تغییرات جابجایی پره معیوب و ارتعاشات سیستم در اثر عیب ترک اندازهگیری و ثبت میشوند. با استفاده از تکنیکهای پردازش سیگنال و ترکیب اطلاعات، سیگنالهای هر سنسور در وزه فرکانس مورد بررسی و پارامترهای مناسب با هم ترکیب میشوند. نتایج این مقاله که مبتنی بر پایه یک روش جدید و ابداعی است بر این مطلب تاکید دارند که روش مزبور در تشخیص عیب ترک مفید بوده و ارزش و شایستگی لازم برای تحقیقات بیشتری در آینده را دارا میباشد