سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمزه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
شاپور مرادی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

دراین پژوهش از تبدیل موجک گسسته به همراه شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین محلو عمل ترک درمحوری با یک دیسک میانی استفاده شده است بدینمنظور ابتدا محور بصورت تجربی مدلسازی شده و برروی ان آنالیز مودال انجام گرفته شکل مود اول و فرکانس طبیعی محور برای ترکهایی با عمق و مکان مختلف استخراج میگردد از شکل مود اول جهت تعیین محل ترک با استفاده از تبدیل موجک گسسته استفاده شد و با توجه به تغییر فرکانس طبیعی از شبکه عصبی برای تعیین عمق ترک استفاده میگردد همچنین به منظور بررسی های بیشتر مدل اجزامحدود محور و دیسک درنرم افزار اجزا محدود انسیس مدل شده و بررسی های لازم روی این مدل نیز صورت می پذیرد نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادی با دقت مناسبی محلو اندازه ترک را در محور مشخص می کند.