سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا حقی – گروه بیوولوژی دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنو
احمد سواری – گروه بیوولوژی دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنو
پریتا کوچنین – گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشه
سید محمد باقر نبوی – گروه بیوولوژی دریا دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دانشگاه علوم و فنو

چکیده:

در مطالعه حاضر پراکنش جوامع ماکروبنتوزی و وابستگی آنها به نوع ذرات رسوبی بستر دریا با استفاده از تکنیک سنجش از راه دور اکوستیک مورد بررسی قرارگرفت. ماکروبنتوزها نقش های کلیدی در اکوسیستم های دریایی ایفا می نمایند و هرگونه تغییری در جوامع آنها مستقیماً بر ذخایر با ارزش تجاری در دریا اثر می گذارد. از سوی دیگر با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور اکوستیک می توان مناطق وسیعی از کف دریا را در دوره های زمانی نسبتاً کوتاه بررسی نمود. این مطالعه در منطقه ای با مساحت تقریبی ۲۳۳ کیلومتر مربع در سواحل جنوبی ژئوپارک در جزیره قشم انجام پذیرفت. داده های ژئوفیزیکی بوسیله سینگل بیم اکوساندر و سیستم تعیین موقعیت مکانی افتراقی تعیین گردید. برای بررسی بافت رسوبی و شناسایی موجودات ماکروبنتوزی ساکن بستر دریا بوسیله گرب ون وین از رسوبات نمونه برداری شد. براساس داده های بدست آمده بخش اعظم منطقه کم عمق بوده و از گل پوشیده شده است. اکثر موجودات کف زی شناسایی شده به خانواده های Amphionomidae ،Cirratulidae و Paraonidae از رده پلی کیتها تعلق داشتند. در این منطقه نوع رسوبات بر روی پراکنش و غنای گونه ای تاثیر مهم و معنی داری ندارند. در نتیجه تمام ایستگاه های مورد بررسی با بافت رسوبی نسبتا یکنواخت ترکیب گونه ای مشابهی دارند. بدلیل یکنواختی موجود در ویژگیهای زمین شناختی بستر دریا در منطقه مورد مطالعه الگوی تجمعی ماکرو بنتوزها تحت تاثیر نوع بافت و اندازه ذرات رسوبی نمی باشد.