سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت
بهاره ضیایی – کارشناس پتروفیزیک

چکیده:

طی این مطالعه روندتغییرت کانی های مختلف رسی نسبت به عمق در سه حلقه چاه یکی از میادین جنوب ایران با استفاده از نمودار NGS از نقطه نظر ریزش یا اماس کردن دیواره چاه مورد بررسی قرارگرفت سپس این فواصل عمقی با یکدیگر مقایسه و بررسی گردیدند. همچنین مقدار و نوع رس و عملکرد آنها مورد مطالعه قرارگرفت. براین اساس بخشهای ریزشی عمدتا در سیستم تراکت TST رخ داده است که احتمالا ناشی از نهشته شدن مادستون به همراه انواع رسها بخصوص ایلیت است فواصل عمقی که در آنها کاهش قطر حفره چاه رخ داده است عمدتا مربوط به سیستم تراکت HST است دراین سیستم تراکت مونتموریونیت کانی غالب ررسی می باشد.