سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک محمودی – گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس عرفانیان امیدوار –

چکیده:

تحقیقات نشان میدهدکه دراثرتصورپتانسیلهایی کهدرسطح قشرمغز ظاهر میشود پتانسیل هایی کهدراثرتصورحرکت ایجاد می شود پتانسیلهای تصور حرکت مینامند خاصیت متغیر با زمان بودن پتانسیل های تصور و پایین بودن نسبت سیگنال به نویز اندازه گیری این پتاسیلن را مواجه با اشکال کرده است متوسط گیری از روشهای معمول و یاده برای استخراج پتانسیل های تصویر از سیگنال الکتروانسفالوگرام است این روش حداقل به چندهزارپاسخ تحریک نیاز دارد دراین مقاله از تبدیل پاره موج و بازنمایی زمانی فرکانسی پاره موج جهت بررسی سیگنالهای مغزی درهنگام تصور حرکت استفاده شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که تبدیل پاره موج قادربه آشکارکردن پتانسیلهای تصور و ردیابی فعالیت ذهنی است براساس این بررسی یک طبقه بندی کننده سیگنالهای مغزی برمبنای تبدیل ضرایب پاره موج جهت تشخیص تصورحرکت و حالت استراحت ارایه میشود یکی از مسائل مهم درطبقه بندی استخراج ویژگیها است دراینم قاله از ضرایب پاره موج متعامد جهت استخراج ویژگیهای سیگنال های مغزی و از شبکه عصبی پس انتشار خطا درهنگام فعالیت ذهنی استفاده شده است.