سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام جفرسته – کارشناسی ارشد مهندسی معدن-اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان،
نادر فتحیان پور – دانشیار; دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اخیرا روش های غیر مخرب برای اکتشاف و بازیابی اطلاعات سازندهای زیر سطحی در حوزه های مختلف از جمله اکتشافات نفت و گاز، زمین شناسی کاربردی، مهندسی، باستان شناسی و ژئوتکنیک )یافتن موقعیت کانال هایمدفون و لوله ها( توسعه یافته اند. در هر روش از یک حسگر مناسب برای تصویر برداری از ساختارهای زیر سطحی استفاده می شود. برای یافتن اشیاء مدفون در اعماق کم، پر کاربردترین روش، رادار نفوذی زمینGPR( است. این روش از طریق ارسال و ثبت بازتاب امواج الکترومغناطیسی توسط یک سیستم فرستنده-گیرنده با عمق اکتشافی نسبتاً کم )تا چند ده متر( و قدرت تفکیک تا چند سانتیمتر بکار گرفته میشود. رادارگرام های حاصل از GPR برای اشیاء مدفون با مقطع استوانهای شکل به صورت شبه هذلولی اند. تا کنون در مورد تشخیص اتوماتیک اشیاء مدفون با استفاده ازGPR کارهای محدودی صورت گرفته است. در این تحقیق در ابتدا دادهها به روش مصنوعی و با استفاده از نرم افزارGprMax ساخته شدند. سپس ویژگیهای هندسی جسم مدفون از قبیل موقعیت جانبی، عمق و شعاع با استفاده از الگوریتم ژنتیکGA( تعیین گردیدند. در نهایت به منظور بررسی صحت و دقت نتایج تخمین پارامترهای هندسی، از دو سری داده های مصنوعی و صحرایی )داده های واقعی( برداشت شده در محدودهسایت دانشگاه صنعتی اصفهان که ویژگیهای هندسی آنها معلوم بود، استفاده شد. نتایج حاصل نشان میدهد که متوسط خطای تخمین پارامترهای هندسی عمق و شعاع ناهمگنیهای استوانه ای شکل برای لوله فاضلاب فلزی بترتیب معادل ۶ و ۹ درصد میباشد