سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کانسار کلاس جهانی طلای ساریگونای در ۴٠ کیلومتری شمالشرق شهرستان قروه در جنوبشرق استان کردستان واقع شده است. کانیسازی در این کانسار از نوع طلای اپیترمال سولفید پایین همراه با کانیسازی آنتیموان و آرسنیک و در ارتباط با توده های نفوذی نیمه عمیق شدیداً آلتره داسیت پورفیری و توفهای برشی نئوژن می باشد. به منظور بررسی ژئوشیمیایی در محدوده ساریگونای، توسط شرکت ریو تینتو اقدام به نمونهبرداری از محیط خاک در منطقه به روش سیستماتیک شد. نمونه-برداری در منطقهای به مساحت تقریبی چهار کیلومترمربع انجام شد که در مجموع ١٢٠٠ نمونه خاک برداشت گردید. نتایج آنالیز ۴۴ عنصری نمونه ها بهICP اساس کار تحلیلهای آماری قرار گرفت. ابتدا بررسی های آماری تک و چند متغیره بر روی داده ها انجام شد. در بررسی های تک متغیره، عناصر اصلیکانیسازی در منطقه با توجه به تیپ کانیسازی مورد استفاده قرار گرفتند و در نهایت نقشه های آنومالی طلا، آرسنیک، آنتیموان و سرب تهیه شد. سپس، بررسی های چند متغیره شامل آنالیزفاکتوری و تعیین همبستگی بین عناصر انجام گردید. در این مرحله، پاراژنزهای ژئوشیمیایی وفاکتورهای کانیسازی در محل تعیین و توزیع امتیاز فاکتورها در محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه ارائه شد. در نهایت آنومالیهای ژئوشیمیایی روی کوه ساری گونای و آق داغ برای اکتشافات بعدی مشخص گردید.