سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان عبدشرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه تهران
مجید محمدی اسکویی – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مطالعه با بکار بردن روش کروستا بر روی داده های ETM+1 به شناسایی آلتراسیون های معرف کانی سازی طلای اولیه در ناحیه جنوب شرقی میانه پرداختیم. در این روش با انتخاب باندهای معرف آلتراسیون ها و انجام PCA بر روی باندهای انتخاب شده، اقدام به شناسایی آلتراسیون ها و بارزسازی مناطق دارای پتانسیل کانی زایی طلا می گردد و از روشهای ترکیبهای رنگی و نسبتهای باندی نیز، استفاده شده است. انتخاب ترکیب رنگی ۳ باندی مناسب برای تعیین لیتولوژی و آلتراسیونهای هیدروترمالی، بوسیله فاکتور اندیس بهینه (OIF3 ) که توسط چاوز ارائه شده است، انجام شد. این روش در مشخص نمودن ۳ باند مناسب برای ترکیب رنگی، کارآمد است اما ترتیب قرارگیری آنها به عنوان سه رنگ اصلی بستگی به تحلیلگر دارد.استفاده از روش نسبتهای باندی، نقشهبرداری لیتولوژیکی و آلتراسیونهای هیدروترمال را بر اساس علائم طیفی کانیهای مورد نظر، ممکن ساخته است. نسبتهای باندی ۳/۱،۵/۴،۵/۷،بترتیب برای نقشه- برداری کانیهای فریک، فروس و رسی بکار برده شدهاست. انتخاب مولفه اصلی موثر، بر اساس روش استاندارد و تکنیک کروستا، در شناسایی زونهای آلتراسیون هیدروترمالی موفق بود. در روش آنالیز استاندارد، -PC54 برای شناسایی کانیهای رسی و PC4 برای شناسایی اکسیدآهن به کار رفت؛ همچنین در روش کروستا، باندهای ۱،۳،۴،۵ برای اکسیدآهن و باندهای ۱،۴،۵،۷ برای کانیهای رسی، به عنوان باندهای ورودی آنالیز انتخاب شدند که در هر دو مورد –PC4 مشخص کننده مناطق هدف بود. روشهای پردازش و تفسیر تصاویر چندطیفی دورسنجی ثابت کرد که این تصاویر در شناسایی، آشکارسازی و توصیف واحدهای لیتولوژیکی و آلتراسیونهای هیدروترمالی مرتبط با نهشتههای سولفیدهای طلادار در منطقه کاربرد دارند.