سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگ
فرهاد دانشجو – استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تا کنون برای تشخیص رفتار دینامیکی پلها، تعیین تغییرات در رفتار پلها، استخراج مشخصات دینامیکی پلها و تشخیص آسیب روشهای مختلفی توسط محققین پیشنهاد شده است. در این تحقیق یک الگوریتم کاربردی برای شناسایی آسیب لرزهای ایجاد شده در پایههای بتنی پلها پیشنهاد گردیده است. در الگوریتم پیشنهادی ویژگی دینامیکی سازه پل با استفاده از تابع چگالی طیف توان و با پردازش پاسخ لرزهای پل استخراج شده است. سپس برای شناسایی آسیب و تشخیص محل آن از روش فاصله مربعی حداقل استفاده گردیده است. لازم به ذکر است در این تحقیق برای انجام محاسبات مدل پلPEER-W180 بکار گرفته شده است.