سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
فرهاد دانشجو –

چکیده:

دراین تحقیق یک الگوریتم کاربردی برای شناسایی اسیب ایجاد شده درتیرهای بتنی عرشه پلها پیشنهاد گردیده است براساس الگوریتم پیشنهادی پیش ازایجاد آسیب درتیرهای بتنی نیروی محرک به آن اعمال شده و ارتعاشات آن ثبت می گردد پس ازایجاد اسیب درتیرها مجددا نیروی محرک به آنها اعمال گردیده و سیگنالهای پاسخ ثبت میشوند سیگنالهای پاسخ با استفاده ازتابع چگالی طیف توان پردازش شده و مشخصات دینامیکی آنها استخراج میگردند حال با استفاده ازروش تطابقی همبستگی مشخصات دینامیکی بدست آمده درحالت سالم و اسیب دیده مورد مقایسه قرارگرفته و ضمن تتعیین اسیب محل آن شناسایی میگردد نتیجه های بدست آمده از توانایی الگوریتم پیشنهادی درتشخیص اسیب درتیرهای بتنی عرشه پلها حکایت می نمایند شایان ذکر است درالگوریتم پیشنهادی نیاز به اندازهگیری نیروی ورودی نمی باشد علاوه بران الگوریتم ارایه شده تنها با استفاده از ارتعاشات ثبت شده ازسازه و بدون نیاز به ساخت مدل تحلیلی آسیب را شناسایی می نماید.