سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز جعفری نیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ا
وحید آقاعلیخانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی کریمی – استادیار، دانشگاه بوعلی سینای همدان
کیوان معقولی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

گسترش مفاهیم هوش مصنوعی، زمینه های تحقیقاتی امید بخشی در عرصههای گوناگون فراهم شده است . در حل مساله ی تشخیص عیب خودرو نیز کشورهای پیشرو، با محوری کردن نقش عیبیابهای هوشمند با بکار بستن هوش مصنوعی، نسبت به تغییر ساختار ارائه خدمات اقدام نموده و با حرکت افقی در این زمینه موجبات ارائه خدمات هر چه بیشتر و هر چه بهتر را فراهم آوردهاند. در این مقاله روش جدیدی برای استخراج ویژگی از سیگنال اخذ شده واحد کنترل الکترونیکی ۱ خودرو، با استفاده از تبدیل موجک ، برای طراحی سیستمهای عیبیاب خودکار ارائه شده است. مطالعات به طور خاص بر روی اطلاعات دریافتی از سنسور فشار هوای منیفولد انجام پذیرفته است. در ابتدا، بررسی روی دقت سه سطح از ضرایب تبدیل موجک، صورت گرفته است. در مرحله بهبود کیفیت، روش پنج سطح از ضرایب تبدیل موجک، استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بردار ویژگی شامل انرژی و انحراف معیار و واریانس ، دارای دقت بالا میباش ند. برای مقایسه نهایی، بردار ویژگی سیگنال اخذ شده از یک خودرو با بردار ویژگی تک تک سیگنالهای اخذ شده موجود در پایگاه داده ، توسط دسته بندی کنندهSVM مقایسه شده و از روی میزان شباهت دو کد، تشخیص عیب خودرو از روی سیگنال اخذ شده صورت میگیرد. نتایج بدست آمده بیان کننده کارایی الگوریتم میباشد