سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا شریعتی نسب – دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محسن اکبری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

در طی دو دهه اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه تکنولوژی تولیدپراکنده صورت گرفته است. با این وجود یکی از مشکلات استفاده از این نوع منابع، پدیده جزیرهای شدن میباشد که منجر به بروز مشکلاتی در زمینه کنترل ولتاژ و فرکانسشبکه و کاهشکیفیت توان میگردد. در این مقاله روشجدیدی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته جهت تشخیص جزیرهای شدن شبکه ارائهمیگردد که در آن تنها جریان در ترمینال Distributed Generation) DG مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این روشانواع سیگنال جریان در موارد بروز خطا، کلیدزنی بار، کلیدزنی بانکخازنی و راهاندازی موتور جمعآوری شده و الگوریتممعرفی شده با استفاده از موجکهای مادر مختلف، سطوح تجزیه متفاوت و مقادیر مختلف جابجایی پنجره اطلاعاتی، برای این جریانها بررسی شده است.نتایج نشان میدهند که موجکمادرHaar با پنجره اطلاعاتی به طول ۲۰ نمونه با جابجایی ۱۵ نمونه به دلیل درصد تشخیصبالا میتواند به عنوان موجکبرتربرای فرکانس نمونهبرداریkHz10 انتخاب گردد. الگوریتم پیشنهادی، عملکردمنابعDG در شرایط جزیرهای را در مدت زمانی کمتر از یک سوم سیکل در فرکانساصلی Hz60 با دقتکافی تشخیصمیدهد. همچنین این روشدر مورد سیستمهای با تعداد زیادDGنیز روشموثر و مفیدی خواهد بود.