مقاله تشخیص مولکولی گونه های کاندیدا با استفاده از ژن کدکننده ۶۵ کیلودالتونی مانوپروتئین به روش PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: تشخیص مولکولی گونه های کاندیدا با استفاده از ژن کدکننده ۶۵ کیلودالتونی مانوپروتئین به روش PCR
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانوپروتئین ۶۵
مقاله کاندیدا
مقاله تشخیص مولکولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بینشیان فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: یادگاری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری عیدگاهی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصر رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: عفونت های قارچی مهاجم به عنوان یک مشکل اساسی در سلامت عمومی گزارش می شود به ویژه کاندیدیازیس سیستمیک که موجب افزایش مرگ و میر در افراد ایمنوکومپرامایز از قبیل بیماران ایدزی و نوتروپنیک تحت شیمی درمانی یا پیوند مغز استخوان می شود. تشخیص اولیه کاندیدیازیس سیستمیک اغلب مشکل است درنتیجه درمان موثر اغلب با تاخیر شروع می شود. بنابراین استفاده از روش هایی جهت کاهش زمان تشخیص عفونت های قارچی با کاهش مرگ و میر بیماری منتشره مرتبط می باشد. ژن مانوپروتئین ۶۵ کیلودالتونی کاندیدا آلبیکنس کاندید مناسبی برای تشخیص می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی گونه های متفاوت کاندیدا (آلبیکنس، گلابراتا، پاراپسیلوزیس) با استفاده از تکنیک PCR می باشد.
مواد و روش ها: بر روی ۱۰۷ مورد نمونه های کلینیکی آزمایش های کشت در محیط کورن میل آگار حاوی توئین ۸۰، تولید لوله زایا در محیط سرم، کشت در محیط کروم آگار هم چنین تست های جذب قندی با استفاده از کیت API 20 C AUX (Biomerieux, France) برای شناسایی انواع مختلف کاندیدا انجام شد. آزمایش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی گونه برای ژن مانوپروتئین ۶۵ کیلودالتونی بر روی تمام نمونه ها انجام شد.
یافته ها: با استفاده از روش های کشت و تست های بیوشیمیایی ۱۰۰ مورد نمونه کاندیدا آلبیکنس، ۶ مورد کاندیدا گلابراتا و ۱ مورد کاندیدا پاراپسیلوزیس جداشده از نمونه های کلینیکی شناسایی شدند. آزمایش PCR با پرایمرهای اختصاصی گونه بر روی نمونه های کلینیکی انجام شد که در همه موارد یک باند با طول قطعه مورد انتظار برای کاندیدا آلبیکنس، گلابراتا و پاراپسیلوزیس (۴۷۵ bp، ۳۶۱ bp،۱۲۴ bp ) به ترتیب به دست آمد و با همه موارد گونه های تشخیص داده شده با روش کشت مطابقت داشت.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روش PCR با به کارگیری پرایمرهای اختصاصی گونه کاندیدا جهت شناسایی گونه های کاندیدا روشی قابل تکرار، سریع و اختصاصی است.