مقاله تشخیص مولکولی ژن بتالاکتاماز blaCTX-M در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تشخیص مولکولی ژن بتالاکتاماز blaCTX-M در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلبسیلا پنومونیه
مقاله بتالاکتاماز وسیع الطیف
مقاله CTX-M

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگری نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: وندیوسفی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدداور
جناب آقای / سرکار خانم: شاهچراغی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری ارفع
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مهرانگیز
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه باکتری های تولید کننده آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در سراسر جهان رو به افزایش هستند. تولید این آنزیم ها مهم ترین عامل مقاومت به سفالوسپورین های وسیع الطیف در کلبسیلا پنومونیه می باشد. در طی دهه گذشته آنزیم های نوعCTX-M شایع ترین نوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف را در اروپا، کانادا و آسیا به خود اختصاص داده اند. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی باکتری های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف و شناسایی ژن CTX-M به روش مولکولی بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، ۱۰۰ نمونه کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های بعثت و امام رضا شهر تهران با تستهای بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شد و میزان حساسیت آنها نسبت به ۱۰ آنتی بیوتیک مورد استفاده در درمان باکتری های گرم منفی با روش دیسک آگار دیفیوژن مشخص گردید. همچنین سویه های تولید کننده ESBL، با استفاده از روش دیسک ترکیبی شناسایی گردیدند. سپس سویه های تولید کننده آنزیم های گروه CTX-M-I به کمک روش PCR مشخص شدند.
یافته ها: ۲۶ باکتری کلبسیلا پنومونیه از ۱۰۰ نمونه کلبسیلا مورد بررسی، تولید کننده ESBL بودند و در بررسی مولکولی، ۴۲ نمونه باکتری کلبسیلا پنومونیه حاوی ژن CTX-M بودند.
نتیجه گیری: با توجه به تفاوت مشاهده شده بین نتایج بررسی های فنوتیپی و ژنوتیپی، شناسایی مولکولی ژن های مقاومت دارویی ضروری به نظر می رسد. در ضمن مطالعات بیشتری جهت مشخص شدن اپیدمیولوژی سویه های مولد ESBL در ایران لازم است.