مقاله تشخیص مولکولی و تعیین توالی اسیدهای آمینه ناحیه شکافتگی هماگلوتینین در ویروس آنفلوانزای جداشده از طیور گوشتی استان خراسان شمالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تشخیص مولکولی و تعیین توالی اسیدهای آمینه ناحیه شکافتگی هماگلوتینین در ویروس آنفلوانزای جداشده از طیور گوشتی استان خراسان شمالی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزای پرندگان
مقاله RT-PCR
مقاله تحت تیپ H9-H5-H7
مقاله محل شکافتگی پروتئین هماگلوتینین
مقاله خراسان شمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری چهارده پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتری عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی نژاد محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری آنفلوانزای پرندگان یکی از بیماری های ویروسی مهم در مرغداری های صنعتی کشور می باشد و هر سال خسارات عمده ای به صنعت پرورش طیور کشور وارد می کند. تشخیص سریع ویروس آنفلوانزا و تعیین حدت آنها یکی از اولویت های مهم پیشگیری و مبارزه علیه این بیماری در کشور محسوب می شود. از آزمایش RT-PCR جهت تشخیص ویروس های آنفلوانزا و نیز بررسی توالی محل شکافتگی پروتئین هماگلوتینین (HA) به عنوان یک شاخص مولکولی به منظور پیش بینی حدت سویه های آنفلوانزا مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق جهت پایش بیماری آنفلوانزا ۱۶۰ نمونه سوآپ نای از ۲۰ واحد پرورش مرغ گوشتی در استان خراسان شمالی که مشکوک به بیماری آنفلوانزا بودند اخذ گردید. آزمایش مولکولی RT-PCR بر اساس ژنوتیپ های شایع در ایران پایه ریزی گردید که در آن برای تعیین تیپ گروه A آنفلوانزا از پرایمر اختصاصی ژن ماتریکس (M) و جهت تعیین تحت تیپ های H9، H5،H7  از پرایمرهای اختصاصی ژن هماگلوتنین(HA)  استفاده شد. جهت تعیین توالی، نمونه های مثبت شده از نظر تیپ A به تخم مرغ جنین دار ۹-۱۱ (SPF) روزه تزریق شد، پس از سه تا پنج روز مایع آلانتوئیک، با استفاده از فرمالین ۱ درصد خنثی و جهت بررسی تست هماگلوتیناسیون و استخراج RNAی ویروسی استفاده گردید. سپس قطعه ای به طول ۴۳۷bp دربرگیرنده محل شکافتگی ژن هماگلوتینین تکثیر و جهت تعیین توالی نوکلئوتیدی به شرکت MWG آلمان ارسال شد و درنهایت به توالی اسیدامینه ای ترجمه گردید. نتایج نشان داد که با استفاده از روش RT-PCR نمونه های اخذشده از ۴ مرغداری صنعتی از نظر ویروس تیپ A آنفلوانزا مثبت بودند. تمام ویروس های تیپ A از نظر تحت تیپ H5، H7، منفی و از لحاظ H9 مثبت تشخیص داده شدند. بررسی محل شکافتگی پروتئین هماگلوتینین نشان داد که هر ۴ سویه دارای توالی KSSR بودند، اگرچه این توالی نشان دهنده غیرحاد بودن سویه ها می باشد ولی با الگوی جدایه های قبلی ایران که عمدتا RSSR می باشد تفاوت داشت. به طورکلی آزمایش RT-PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تحت تیپ های رایج در منطقه، تشخیص تفریقی سریع ویروس های آنفلوانزا را امکان پذیر می سازد. تغییر در محل شکافت پروتئین هماگلوتینین در ویروس های H9N2 را می توان به عنوان یک خطر بالقوه جهت تبدیل این ویروس ها به سویه های حاد در نظر گرفت. لذا پایش مستمر توالی ژنتیکی این ویروس ها توصیه می گردد.