مقاله تشخیص عوامل قارچی تهدید کننده سلامت کتابداران و کاربران در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۷۲۴ تا ۷۳۲ منتشر شده است.
نام: تشخیص عوامل قارچی تهدید کننده سلامت کتابداران و کاربران در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ
مقاله اسپور
مقاله کتابخانه ها
مقاله کتابداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چادگانی پور مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اجاقی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: پاپی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قارچ ها تهدید کننده های بیولوژیکی هستند که در همه محیط ها حضور دارند. محیط کتابخانه ها و مراکز آرشیوی، بخش زیادی از نیازهای غذایی قارچ ها را تامین می کنند. در این مطالعه، به شناسایی آلودگی قارچ های موجود در کتابخانه های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۰ پرداخته شده است به این منظور که آیا در بین قارچ های موجود، تهدید کننده سلامت کتابداران و کاربران هم وجود دارد؟
روش بررسی: مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه آماری شامل کتابخانه های دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۰ است. حجم نمونه ها ۱۲۶ نمونه برآورد شد. برای نمونه گیری از هوا، از روش پلیت باز و برای نمونه گیری از سطوح و کتاب ها، از سواپ استریل استفاده گردید. از هفت کتابخانه در سه نوبت صبح، ظهر و عصر نمونه گیری انجام شد. پس از نمونه گیری، نمونه ها بر روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی آنتی بیوتیک کلرامفنیکل (Sc یا Sabouraud dextrose agar with chloramphenicol) کشت داده شد و سپس پلیت ها در داخل انکوباتور با دمای ۲۵-۳۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت. پس از تشخیص، با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.
یافته ها: در مجموع ۲۱۴۰ کلنی قارچ متعلق به ۲۶ جنس در کتابخانه ها یافت شد. بیشترین تعداد کلنی (۵۵۵) متعلق به کتابخانه دانشکده دندان پزشکی و کم ترین تعداد (۷۰)، متعلق به کتابخانه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی بود. Cladosporium، Penicillium، مخمرها، Aspergillus niger، Aspergillus و Rhizopus به ترتیب بیشترین فراوانی و Aureobasidium، Scopulariopsis، Botrytis، Curvularia و Neurospora کمترین فراوانی را دارند.
نتیجه گیری: قارچ های Aspergillus niger، Penicillium، Aspergillus و Cladosporium که بیشترین میزان فراوانی در کتابخانه ها را داشتند، از نوع پاتوژن های فرصت طلب بودند که در افراد مستعد می توانند ایجاد عفونت نمایند.