مقاله تشخیص صرع و ارزیابی داروها ضد صرعی توسط تجزیه و تحلیل بخش استراحت نوار مغزی کمی در مردان و زنان بیمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تشخیص صرع و ارزیابی داروها ضد صرعی توسط تجزیه و تحلیل بخش استراحت نوار مغزی کمی در مردان و زنان بیمار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صرع
مقاله ثبت تغییرات الکتریکی مغز
مقاله ضد تشنج ها
مقاله فراکتال ها
مقاله ویژگی های جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پورعزتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: نویدی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قره قزلی کورش
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه، به دلیل پیشرفت ابزارهای الکتروفیزیولوژی، ثبت و کمی سازی نوار مغزی میسر شده است. افزایش الگوهای تکراری در نوار مغزی به عنوان یک سری های زمانی، دال بر بروز هیپرسینکورونیزاسیون نورونی و صرع است. وقوع این پدیده را می توان توسط محاسبه ضرایب خودتشابهی ارزیابی کرد. در این پژوهش، تشخیص صرع، اثر بخشی داروها ضد صرع به صورت وابسته به جنس با محاسبه این ضرایب صورت گرفته است.
مواد و روش ها: ضریب های خود تشابهی آلفا یک و دو و ملاک های نو و اتا توسط روش حذف شیب برای دو دقیقه از نوار مغزی ثبت شده در حالت استراحت ۱۶ نفر (۸ مرد و ۸ زن) سالم و ۲۱ نفر (۸ مرد و ۱۳ زن) بیمار مبتلا به صرعی جنرالیزه دریافت کننده داروهای ضد تشنجی محاسبه شدند. معیار توده بدنی و نسبت دور کمر به لگن تمامی این افراد نیز محاسبه شد.
یافته ها: معیارهای متابولیک گروه ها تفاوت معنی دار با هم نداشتند. ضریب خودتشابهی آلفا دو گروه بیماران با سالم تفاوت معنی دار (P<0.05) داشت. ملاک های نو و اتا بیماران با سالم بدون در نظر گرفتن جنسیت، تفاوت معنی دار (P<0.05) داشتند. ملاک اتا گروه مردان صرعی و سالم تفاوت معنی دار (P<0.05) داشتند.
نتیجه گیری: این ضرایب و ملاک ها توان تشخیص بیماران صرعی از سالم را حتی پس از مصرف داروها ضد تشنجی دارا هستند. هم چنین، نتایج نشان می دهند که داروهای ضد صرعی در زنان موثرتر از مردان باعث سرکوب هیپرسینکورونیزاسیون نورونی در نوار مغزی می شوند.