مقاله تشخیص سلول های بدخیم در مایعات سروزی بااستفاده از یک پانل آنتی بادی های منو کلونال سیتوکراتین وآنتی ژن غشا اپیتلیالی وآنتی ژن کارسینو امبریونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تشخیص سلول های بدخیم در مایعات سروزی بااستفاده از یک پانل آنتی بادی های منو کلونال سیتوکراتین وآنتی ژن غشا اپیتلیالی وآنتی ژن کارسینو امبریونیک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بادی های منو کلونال
مقاله سیتوکراتین (CK)
مقاله آنتی ژن غشا اپیتلیالی (EMA)
مقاله آنتی ژن کارسینوامبریونیک (CEA)
مقاله ایمنوسیتوشیمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نژاد وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: آذرهوش رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف:تشخیص سلول های بدخیم و تعیین نوع بد خیمی در مایعات سروزی بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه افتراق بین سلول های مزوتلیال واکنشی وسلول های بدخیم و نوع سلول های تومری در مایعات با کمک تومور نشانگرهای CK، EMA،CEA  بود.
روش بررسی: سیتولوژی ۴۰ مایع سروزی (۱۵ مورد بدخیم و ۲۵ موردمشکوک به بدخیمی بر اساس یافته های سیتولوژی) ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستان ۵ آذر گرگان به کمک سه نشانگرCK ،EMA ،CEA  به روش ایمونوسیتوشیمی رنگ آمیزی انجام گردید.
یافته ها: از ۱۵ مورد بدخیم، ۱۳ مورد برای هر سه نشانگر مثبت بودندو در ۲ مورد نیز تنها برای CEA منفی بود.در ۲۵ مورد مشکوک به بدخیمی ۱۵مورد مثبت قوی برای EMA و ۶ مورد به طور ضعیف مثبت و ۴ موردمنفی بود. از ۲۵ مورد مشکوک به بدخیمی۱۵ مورد مثبت قوی برای CK و ۵ مورد به طور ضعیف مثبت بود و۵ مورد نیز منفی شد. در ۲۵ مورد مشکوک برای CEA 5 مورد مثبت قوی، ۵ مورد مثبت ضعیف و ۱۵ مورد نیزمنفی شدند.
نتیجه گیری: ۸۷٫۵ درصد از مایعات بدخیم برای نشانگرCK  و ۹۰ درصد برای نشانگرEMA  مثبت بود. در این تحقیق مشخص شد که CK و EMA نشانگرهای اپیتلیالی قابل اعتماد در افتراق سلول های کارسینومی از سلول های مزوتلیالی واکنشی هستند. در ۱۰ (۴۰%) نمونه مشکوک به آدنوکارسینوم نشانگر CEA مثبت بودکه نشان می دهد این نشانگر مرجع مهمی برای تشخیص مایعات سروزی بدخیم و مشکوک به آدنو کارسینوم می باشد.