مقاله تشخیص بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر گاوها و گوسفندان استان کردستان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: تشخیص بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر گاوها و گوسفندان استان کردستان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفند
مقاله بز
مقاله گاو
مقاله بروسلا
مقاله تشخیص
مقاله شیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچی ساعی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بروسلوز یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام می باشد. بیماری از بسیاری کشورها گزارش و در تعدادی از کشورها و ایران بومی است. مصرف شیر و فرآورده های آلوده دامی یکی از راه های اصلی انتقال بیماری به انسان می باشد. با توجه به اینکه در اغلب استان های ایران مانند کردستان گله های گاو و گوسفند در کنار هم نگهداری می شوند و ممکن است دام ها به گونه های غیراختصاصی بروسلا آلوده شوند، هدف مطالعه حاضر استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز برای نشان دادن آلودگی شیر و وضعیت میزبان های غیرترجیحی بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در گاو و گوسفند می باشد. در این مطالعه تعداد ۶۰ نمونه شیر از گاو و ۵۰ نمونه از گوسفند مشکوک به بروسلوز از روستاهای شهرستان های کامیاران – مریوان و سنندج اخذ گردید. DNA به صورت مستقیم از نمونه های شیر استخراج گردید. آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای B4 و B5 به منظور تشخیص جنس بروسلا و با استفاده از پرایمرهای B. a و B. m و IS711 به منظور تشخیص بعضی از بیووارهای گونه های آبورتوس و ملی تنسیس انجام گرفت. با انجام PCR جهت تشخیص جنس بروسلا از نمونه های جمع آوری شده در شیر گاوها ۲۰ مورد و در شیر گوسفندها ۲۲ مورد مثبت بود. از ۲۰ نمونه مثبت گاوی ۹ نمونه به عنوان بروسلا آبورتوس بیووار (۱، ۲ و ۴) و ۲ نمونه به عنوان بروسلا ملی تنسیس شناسایی شد. از ۲۲ نمونه مثبت گوسفندی در ۱۵ نمونه بروسلا ملی تنسیس و ۱ نمونه به عنوان بروسلا آبورتوس بیووار (۱، ۲ و ۴) شناسایی شد. نظر به اینکه در ۲ راس گاو، بروسلا ملی تنسیس و در ۱ راس گوسفند بروسلا آبورتوس، شناسایی شد، بنابراین در گله هایی که در ارتباط نزدیک با یکدیگر نگهداری می شوند ممکن است دام ها به گونه های غیرترجیحی خود آلوده شوند. با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود جهت تشخیص بروسلاها در نمونه شیر، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی که قادر باشند تمام بیووارهای بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس را تشخیص دهند از واکنش زنجیره ای پلیمراز در کنار کشت استفاده شوند.