مقاله تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مساله معنای وجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مساله معنای وجود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مفهوم وجود
مقاله تشابه
مقاله تشکیک مفهومی موجود
مقاله علت غایی
مقاله علت فاعلی
مقاله ارسطو
مقاله ابن سینا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبریان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله نظریات ارسطو و ابن سینا در باب معنای وجود مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر ارسطو موجود دارای معانی متفاوتی است، اما نه به طریق اشتراک لفظی. ارسطو بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی موجود، نظریه سومی را ارائه می کند که خود، آن را رابطه «نسبت به» می نامد ابن سینا، در مقابل، موجود را به نحو مشترک معنوی می داند؛ با این حال معتقد است موجودات در یک رابطه تشکیکی دارای شدت و ضعف و اولویت و عدم اولویت هستند، به طوری که مثلا جواهر نسبت به اعراض در موجود بودن اولویت دارند.
بحث معنای وجود در مباحث وجودشناختی و مخصوصا نظریه علیت هر یک از این دو فیلسوف قابل پی جویی است. ارسطو وجود را به عنوان یک عنصر متافیزیکی متمایز در نظر نمی گیرد بلکه برای او، وجود بلافاصله در مقولات تقسیم می شود؛ اما برای ابن سینا، وجود واقعیتی متمایز از ماهیت است که در همه موجودات به عنوان یک عنصر فلسفی وجود دارد. به همین ترتیب، ارسطو علیت خدا را از نوع علیت غایی می داند به طوری که هر موجودی در مسیری مستقل به سمت محرک اولی در حرکت است، در حالی که ابن سینا خداوند را علت فاعلی ایجادی می داند که به همه موجودات یک عنصر مشترک یعنی وجود را افاضه می کند.