سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مجید مفیدی شمیرانی – دکترای معماری و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
امیر نیک نفس – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا عطایی همدانی – کارشناس ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بررسی اقلیم های مختلف و راهکارهای هر قوم گروه در سازگاری با محیط می تواند راهبرد مناسبی در به کار گیری ان الگوها در شرایط اقلیمی و محیطی مشابه باشد. چنین راهبردهایی چنانچه بتواند با ویژگی های فرهنگی و بومی تلفیق گردد به کار بردن آن مفید خواهد بود. رویکرد توسعه پایدار در توجه به طبیعت و محیط طبیعی پژوهش در ارتباط با اقلیم های مشابه و کشف راهکارهای اقلیمی به ویژه برخوردهای بومی پیش از مدرنیته را ضروری می داند. در همین راستا پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی مناسب به چنین سوالاتی می باشد. اول اینکه ایا محیطهای اقلیمی همسان الگوهای فرمی یکسانی را فازغ از تشابهات فرهنگی می تواند ایجاد نماید؟ و در ثانی تشابه چه ویژگی های اقلیمی تاثیر بیشتری بر الگوهای فرمی یکسان در مناطق بومی مشابه اقلیمی خواهد داشت؟ نهایتا تشابهات و تفاوت های نمونه های سمنی معماری روستای میمند کرمان و روستای مساوردی کلورادو تا چه حدی است و چگونه می توان عامل چنین تشابهانی را اقلیم مشابه دانست؟ برای یافتن پاسخ درخور به سولات یاد شده می توان در مقام گرد آوری اطلاعات روش اسنادی ، کتابهانه ای و نمونه موردی و در مقام داوری روش استدلال منطقی و تحلیل محتوای اطلاعات را پیگیری نمود. عوامل محیطی نظیر ارتفاع از سطح دریا ، عرض جغرافیایی ، زاویه تابش ریال میزان باد و رطوبت و میزان نزولات جوی در دو منطقه میمند و مساوردی عوامل ثابت را تشکیل می دهند و مصالح مورد استفاده ، نیبت توده به هوا ، بافت روستایی از جمله متغیرهای پژوهش می باشد. در آخر یافته های پژوهش را می توان چنین بیان نمود : عوامل اقلیمی در کنار عوامل فرهنگی و روانی تاثیر به سزایی در شکل گیری فرم های معماری دارد. در اقلیم های مشابه عای رغم بعد مسافت و عدم روابط فرهنگی و نژادی تشابه الگوهای بنیادین معماری مشاهده می گردد.