مقاله تسکین درد بعد از عمل با شیاف دیکلوفناک و پاراستامول خوراکی در مقایسه با شیاف دیکلوفناک به تنهایی در سزارین تحت بی حسی نخاعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تسکین درد بعد از عمل با شیاف دیکلوفناک و پاراستامول خوراکی در مقایسه با شیاف دیکلوفناک به تنهایی در سزارین تحت بی حسی نخاعی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارین
مقاله دیکلوفناک
مقاله پاراستامول
مقاله نمره بصری درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمی تبریزی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: سزارین از نظر شدت درد بعد از عمل در گروه اعمال جراحی متوسط تا شدید قرار می گیرد، بنابراین استفاده از یک پروتکل کنترل درد مناسب ضروری است. اهمیت این کنترل در ایجاد بی دردی و ارتباط سریعتر مادر با نوزاد است. با در نظر گرفتن توجه اخیر به استفاده از روش های چند دارویی در کنترل درد بعد از عمل و با توجه به مکانیسم متفاوت آنالژزیک دو داروی دیکلوفناک و پاراستامول، می توان فرض کرد که استفاده ترکیبی از این دو دارو می تواند موثرتر از تجویز هر کدام به تنهایی باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی آینده نگر دو سو کور، ۹۵ زن داوطلب سزارین با بی حسی نخاعی به طور تصادفی در دو گروه جای گرفتند. پروتکل ضد درد برای گروه شاهد شیاف دیکلوفناک ۱۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت و برای گروه مداخله استامینوفن خوراکی ۵۰۰ میلی گرم هر ۶ ساعت و شیاف دیکلوفناک ۷۵ میلی گرم هر ۱۲ ساعت بود. شدت درد به فاصله ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۲۴ ساعت بعد از عمل با روش سنجش بصری درد ارزیابی شد.
یافته ها: تعداد ۵۱ زن با سن متوسط ۳۰٫۳۹±۵٫۰۲ سال به عنوان گروه مداخله و ۴۴ زن باردار با سن متوسط ۲۸٫۵۵±۴٫۷۸ سال به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. نمره شدت درد به طور معنی داری در ساعات ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۲ و ۲۴ بعد از عمل در گروه مداخله کمتر از گروه شاهد بود (P=0.05). 21 نفر در گروه مداخله و ۲۸ نفر در گروه شاهد مسکن اضافی دریافت نمودند که به طور معنی داری در گروه مداخله کمتر بود (P=0.02). از نظر عوارض دارویی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (P=0.649).
نتیجه گیری: مصرف همزمان قرص پاراستامول و شیاف رکتال دیکلوفناک در مقایسه با مصرف شیاف رکتال دیکلوفناک به تنهایی سبب کاهش نمره بصری درد و کاهش مصرف مخدرها بعد از عمل سزارین می شود.