سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهاب دهقان – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری از سیستمهای قدرت دانشکده برق – دانش
نیلوفر نیستانی – مرکز مطالعات سیستم و انرژی شرکت موننکو ایران
حسن سیاهکلی – مرکز مطالعات سیستم و انرژی شرکت موننکو ایران

چکیده:

در این مقاله با توجه به شرایط کنونی بهرهبرداری از سیستم قدرت کشور ایران، یک روش جدید جهت قیمت گذاری انرژی در بازار برق این کشور ارائه شده است. بر این اساس ، مدل ۷ ناحیه ای مربوط به شبکه قدرت ایران به همراه بیان ریاضی مسئلهی برنامهریزی در مدار قرارگیری واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی به منظور تسویهی بازار انرژی استفاده شده است. تسویهی بازار انرژی در این روش به نحوی است که ضمن افزایش رقابت میان بازیگران بازار ، رفتار آنها به سمتی سوق مییابد که بهرهی بیشتری از بازار دریافت نمایند. مدل پیشنهادی برای پرداخت، رویکرد جدیدی با استفاده از ضرایب تشویقی می باشد. این روش در حقیقت مدلی ما بین پرداخت براساس پیشنهاد و نیز پرداخت براساس قیمت های حاشیه ای ناحیه ای می باشد . بدین ترتیب، رویکرد مذکور ضمن عدم تخطی از ر وش پرداخت براساس پیشنهاد، به گونهای مناسب اثر قیمتگذاری ناحیهای را در تسویهی بازار انرژی لحاظ مینماید. در نهایت عملکرد مدل پیشنهادی برای سه روز کاری متفاوت و تحت سناریوهای گوناگون جهت بازیگران موجود در بازار برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.