سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه وزیری وفا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عباسعلی تسنیمی – استاددانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های مختلف نیازمند انجام تحلیل های غیرخطی استاتیکی و دینامیکی است از روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی می توان به تحلیل دینامیکی فزاینده ida و از روش های تحلیل استاتیکی غیرخط ی می توان بتحلیل طیف ظرفیت CSA اشاره کرد دراین مقاله نتایج دو روش IDA,CSA درحوزه خطی وغیرخطی مرد مقایسه قرارگرفته اند بدین منظور از ۶ سازه سه بعدی دارای سیستم مهار جانبی دوگانه قاب خمشی دیوار برشی دریک جهت و قاب خمشی بتن مسلح درجهت دیگر استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد درناحیه خطی میانگین منحنی ظرفیت IDA سازه ها و منحنی ظرفیت استاتیکی غیرخطی تقریبا برهم منطبقند ولی درناحیه غیرخطی نتایج حاصل از روش IDA دست بالا است. همچنین با بررسی میزان سهم دیوار و قاب از برش پایه درسیستم دوگانه مشاهده شده است که درسازه های با شکل پذیری متوسط سهم قاب از برش پایه بیشتر از سازه های با شکل پذیری زیاد است.