سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهار حبیبیان – کارشناس روابط عمومی فرمانداری اهواز، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و
معصومه نقدیپور بیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

سرنوشت هر مکان سکونتگاهی با فراز و نشیبهای گوناگونی پیوند خورده که در پارهای از موارد به بروز بحران میانجامد. در مدیریت این بحرانها از جمله بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه، رسانهها از ابزارهای کارآمد و بهنگام هستند. رسانههای محلی که در قاعده هرم سلسله مراتب ارتباط رسانهایاز نظر فراگیر بودن و نزدیک به راس این هرم از حیث پیوستگی با مکان قرار دارند، در اطلاع رسانی و مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه علاوهبر ایفای نقش عام خود به عنوان یک رسانه عمومی، کارکردها و چالشهای ویژهای دارند که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده و اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانهای و بهرهگیری از نظر کارشناسان رسانه و مدیریت شهری به روش مصاحبه گردآوری شده است و نتایج آن مهمترین تسهیلات خاص رسانههای محلی در مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث غیرمترقبه را شامل سرعت عمل، تخصص جغرافیایی(اعم از درک مکان، زمان و فضای محلی) و قابلیت اعتمادسازی و اهم چالشهای پیش روی رسانههای محلی را تخصص ناکافی در تکنیکهای رسانهای، بهرهبرداریهای گروههای خاص از شرایط بحران و تاثیرپذیری سازمان و زیرساختهای رسانه از شرایط بحران عنوان مینماید