سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی پورخالوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
مریم حقیقی – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمدجمال سحرخیز – استادیار بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

تیمار بذرهای مریم گلی و فلفل با استفاده از نانولولههای کربن (CNTs) در ۵ غلظت (صفر و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ میلیگرم در لیتر) نشان داد که CNTs میتواند درصد تندش بذرها را افزایش دهد. بیشترین درصد تندش (۹۲/۷۸% در غلظت ۱۰ میلی -گرم در لیتر) و کمترین درصد تندش (۳۰/۲۵% در تیمار شاهد) به ترتیب برای بذرهای فلفل و مریم گلی ثبت شد. قطر و مساحت بذرها پس از تیمار با CNTs نسبت به شاهد بالاتر بود که میتواند درنتیجه جذب بیشتر آب باشد. در مقایسه با شاهد، غلظتهای پائین منجر به تولید ریشهچهها و ساقه چه های طویلتری شدند و با افزایش غلظت، کاهش یافت. بالاترین وزن تر و خشک دانهالها در غلظت های ۱۰ تا ۳۰ میلیگرم در لیتر مشاهده شد. در مجموع، بهترین نتایج در غلظتهای ۱۰ تا ۳۰ میلیگرم در لیتر به دست آمد و غلظت ۴۰ میلیگرم در لیتر با اثرهای منفی بر بیشتر ویژگیهای اندازهگیری شده همراه بود.