سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی کفائی – عضو پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی تقوی – مدرس گروه فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مفاهیمی که در ارتباط مستقیم و همهجانبه با مفهوم تکنولوژی قرار دارد، مفهوم تغییر طبیعت است. بدون مفهوم تغییر، واژه تکنولوژی بیمعنی میشود و در خارج نیز امکان تحقق پیدا نمیکند. این مفهوم در ارتباط با تکنولوژی جدید معنای خاصتری پیداتصریح دارد که ،« تسخیر طبیعت » میکند. همچنین در قرآن ضمن به کارگیری مفهوم خدا جهان را برای انسان تسخیر نموده است. هرچند این دو مفهوم دقیقاً با یکدیگر متناظرنیستند ولی در این مقاله سعی داریم تا این دو مفهوم را با هم مقایسه نموده و تأثیر توجه به هر کدام از این دو مفهوم را در تکنولوژی و الگوی زندگی نشان دهیم. به نظر میرسدبحث توسعه پایدار در بستر مفهوم تسخیر طبیعت بتواند جایگاه روشنتری برای خود بیابد. همچنین برای تصحیح ارتباط انسان با محیط زیست در حوزه عمل، رویکرد تکلیفگرا به عنوان یک راهکار ارائه شده است.