سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهد ملکی پور – تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا تقوی زنوز –
امیر محمودی مطلق –
محمدجواد منوچهری کیان –

چکیده:

در این مقاله به مطالعات آ یرودینامی ک مافوق صوت در کس کید کمپرسور محور ی یک موتور توربوجت واقع ی پرداخته شده است . در این مطالعات ابتدا هدف بررس ی تجر بی الگوی جریان و سیستم امواج ضربه ای در این کسکید می باشد. سپس بهینه سازی شکل آیرودینامیک کسک ید، یکبار بر ای تابع هدف نسبت فشار استات یک و بار د یگر بر ای تابع هدف ضر یب افت فشار کل انجام شده است . بر ای انجام تست ها ی آزم ایشگاهی از یک تونل باد مافوق صوت با مدار نیمه بسته، س ی ستم داده بردار ی برا ی اندازه گ ی ری فشار و ی ک سیستم س ایه نگار ی بر ای مشاهده الگو ی امواج استفاده شده است . در فرآیند به ینه ساز ی، ابتدا تعداد ی پروف یل مختلف با توزیع ضخامت و انحنای متغ یر، تو لید شده و سپس تحت تحل یل عدد ی جر ی ان قرار گرفتند. با استفاده از پا یگاه داده ها ی حاصل شده، پس از آموزش شبکه عصب ی، بر ای ارز یابی توابع هدف، که نسبت فشار و ضر یب افت فشار کل است، به ک مک الگور یتم ژنت یک کار به ینه ساز ی انجام شده است. به این تر تیب پروف ی ل ها ی به ینه برا ی تام ین توابع هدف مشخص شده اند