سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین مسافر – کارشناس مکانیک (سرناظر تجهیزات هیدرومکانیک سد و نیروگاه کارون ۴) ، سرنا

چکیده:

نصب ری لهای راهنما و تست خشک دریچ ههای تعمیراتی راس در تمامی س دها با روشی مشابه یکدیگر انجا م م یپذیر د. در رو شهای معمول، نصب ری لهای راهنما به تدریج و همراه با افزایش ارتفاع بدنه سد انجام م یشود. تست خشک دریچ هه ایراس نیز پس از اتمام بتن بدنه و رسیدن تراز بدنه به تراز نهایی انجام م یشود. به سبب شرایط ویژ های که در سد کارون چهار پیش آمد، نصب ری لهای راهنما و همچنین تست خشک دریچ ههای راس که پیش نیاز قطعی آبگیری سد بود، با روشی میا نبرانجام شد. نصب ری لهای راهنما پس از پایان یافتن کار سیویل تا ترازی تعیین شده و تست خشک نیز از همان ترا زی کهری لهای راهنما نصب شد انجام شد. با این روش میا نبر، حداقل یک سال زما ن آغا ز آبگیر ی زودتر ش د. این روش درموقعی تهای مشابه در س دهای دیگر نیز م یتواند بکار آید. ارتفاع از سطح آ بهای آزاد یا تراز نه ایی بدنه سد کارون چهار۱۰۳۲ و ترازی که از آن تراز نصب ری لهای راهنما و تست خشک دریچ ههای تعمیراتی راس انجام ش د، ترا ز ۱۰۰۴ بو د.نصب ری لهای راهنما در درون قاب بتنی بسته روی قوس بدنه در بالادست، به سبب شکل بسته قاب، به ناچار بدون استفاده ازدوربین نقش هبرداری و شاقول انجام شد. تراز آغاز نصب این ری لها ۹۱۰ و تراز پایانی ۱۰۰۴ بود. این ارتفاع ۸۶ متری کار رابسیار خطرناک و دشوار م یکرد. تست خشک دریچ هها نیز از همین تراز و با همین اختلاف ارتفاع انجام شد. تجهیزاتی ک ه ازآن برای انجام این عملیات استفاده شد، تجهیزات خاصی بود که برای همین کار طراحی و ساخته شد. قوس دار بودن بدنه دربالادست، این عملیات را بسیار سخت کرده بود. در صورت بروز ه رگونه خطا در هنگام نصب ری له ای راهنم ا، هنگامپایی ناندازی دریچ ههای راس برای انجام تست خشک، احتمال گیر گردن دریچه در طول مسیر وجود داشت که در این صورت رفع مشکل بسیار دشوار و شاید غیر ممکن بود. مجموعه رو شها و تدابیری که در این روش استفاده شد، پاسخ مناسبی داد. دراین مقاله این روش ب هصورت کاربردی بیان خواهد شد.