سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – دانشیاردانشگاه صنعتی شاهرود
حسین حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله به بررسی تاثیر پارامترهایدامنه کرنش و کرنش متوسط روی ماده ی پلیمری به نام پلی استال (Polyoxymethylene می پردازیم که با نام POM نیز شناخته شده است تعدادی تستهای تجربی تحت بارگذاری های کرنش کنترلی متقارن و نامتقارن توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون INSTRON8802) 8802 انجام شده است نتایج شبیه سازی شده توسط نرم افزار آباکوسABAQUS) نزدیکی خوبی با نتایج تجربی دارد تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن با افزایش دامنه کرنش تعداد چرخه ها تا شکست نمونه ها کاهش چشمگیری می یابد و همچنین رفتار نرم شوندگی ماده درمنحنی ها به خوبی مشاهده می گردد تحت بارگذاری کرنش کنترلی نامتقارن با افزایش کرنش متوسط ماده درناحیه فشاری رفتار سخت شوندگی از خود نشان میدهد همچنین تنش میانگین درهر چرخه نسبت به چرخه قبل دراین نوع بارگذاری به صفر نزدیک می گردد که همان رهاسازی Relaxation)ماده می باشد