سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحدت پیروزرام – تهران، سازمان صنایع دریایی ایران، کارشناس ارشد سازههای دریایی
مصطفی غیور – اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشی
احمدرضا صفری – اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتری
مسعود مسیبی – اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویدکتری

چکیده:

پوستههای استوانهای تقویت شده بخش اصلی تشکیل دهنده بسیاری از سازههای مهندسی در صنایع مختلف میباشند و مسئله ارتعاشات آنها یک موضوع مهم در مهندسی میباشد. هنگامی که یک سازه درمحیط سیال مرتعش میشود مقداری از سیال موجود در اطراف را بهمراه خود به ارتعاش در میآورد، اضافه شدن جرم سیال به جرم سازه موجب کاهش فرکانس طبیعی سازه میشود. در این مقاله فرکانس های یک پوسته تقویت شده غوطه ور در سیال توسط نرمافزارANSYS محاسبه شد و سپس با فرکانس های پوسته تقویت شده درخلأ مقایسه شد و در نهایت اثر جرم مجازی اضافه شده به پوسته از طرف سیال و نقش آن در کاهش فرکانس های طبیعی پوسته بررسی شد. برای اطمینان از صحت مدل متقابل پوسته و سیال یک پوسته استوانهای تقویت شده طراحی و ساخته شد و درمحیطهای خلأ و سیال (به صورت غوطه ور) تست آنالیز مدال بر روی آن انجام شد. از مقایسه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای بدست آمده از تست تجربی با خروجیهای حاصل از حل عددی(مدلسازی و تحلیل استوانهی تقویت شده در نرمافزار المان محدودANSYSباتوجه به جزئی بودن اختلاف نتایج، درستی انجام تست و مراحل مختلف تحلیل نرم افزاری، نتیجهگیری میشود