سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

امروزه ضرورت شبکه داده های مکان مرجع در مدیریت مسائل امنیتی بر همگان آشکار است. بانک های داده ای مکان مرجع بر مبنای واحد های داده ای ایجاد می گردد. تاکنون واحد های داده ای بر مبنای مرزهای سیاسی شکل می گرفت، زیرا برقراری امنیت یک مقوله سیاسی و غیر طبیعی در نظر گرفته می شد. تشدید عدم امنیت اجتماعی و سیاسی در هنگام وقوع پدیده های طبیعی، تاًثیر مرزبندی های طبیعی بر مدیریت امنیت اجتماعی و سیاسی، رابطه جرم خیزی و بستر طبیعی و غیره سبب هویدا شدن ضعف راهبردهای مدیریتی در استفاده از بانک های داده ای درمرزهای سیاسی شد. ارتباط سیستمی بستر های طبیعی با مدیریت امنیت در مرزها و سواحل نظر محققین علوم طبیعی را به خود جلب کرد و دیدگاه جدیدی را در واحد بندی بانک های داده ای مکان مرجع مطرح ساخت. ترکیب اجتماعی به هم بافته با مسائل طبیعی بسیاری از کشورها را مجبور به استفاده از بانک داده های طبیعی کرد. این پژوهش در حوضه رود گاوبندی انجام شده است. این حوضه در ساحل خلیج فارس بین استانهای هرمزگان و بوشهر در طول جغرافیایی ……… شرقی و عرض جغرافیایی ……. شمالی قرار گرفته است. تغییرات ارتفاع از ۰ متر در ساحل خلیج فارس تا ۱۴۱۶ متر در شمال حوضه می باشد. حوضه رود گاوبندی بستر عسلویه(پارس جنوبی)، شهرستان پارسیان یا گاوبندی و چندین روستای ساحلی می باشد. این حوضه در بخش جنوبی چین خوردگی ملایم زاگرس قرار گرفته از نظر ساختمان زمین شناسی مشتمل بر یک سری از طاقدیس های طویل و کم عرض است که به طور متناوب با ناودیس های فرورفته و پوشیده از آبرفت های عهد حاضر قرار گرفته که دشتهای نسبتاً وسیع و همواری را ایجاد نموده است.تماس مستقیم با خلیج فارس و تبعات فرسایشی آن لندفرمهای خاصی را در ساحل ایجاد نموده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل مدل رقومی ارتفاع مستخرج از تصاویر Aster ، شبکه زهکشی برداشت شده از تصاویر ETM ، اطلاعات دریافت شده از مرکز آمار ایران و مشاهدات میدانی بوده است. به منظور واحدبندی هیدروژئومورفیک از ترکیب تکنیهای Curvature, Hydro Model, HEC-HMS استفاده شده است، سپس با استفاده از الگوریتم استاندارد ISO بانک داده زمین مرجع (Geodatabase) تولید گردیده و روابط بین داده ای تعریف شد است. نتایج آنالیز ۱۱۴ واحد هیدروژئومورفیک را در حوضه گاوبندی شناسایی نمود که ۱۴ واحد آن در خط ساحلی قرار دارند. شهر پارسیان یا گاوبندی در ۴ واحد و زبار و بانود هرکدام در یک واحد قرار می گیرند. این واحدها دارای ارتباط ساختاری بین داده های طبیعی، شهری، سیاسی و شخصی می باشند، امکان بارگذاری در شبکه اینترنت یا اینترانت و همچنین تعریف سطح دسترسی از نظر امنیت داده ای را دارند. همچنین می توانند با سایر بانک های داده ای مرتبط شوند و تبادل اطلاعات نمایند. در نتیجه امکان مدیریت یکپارچه امنیتی از نظر ویژگی های طبیعی، فرهنگی و جرم خیزی را فراهم می نمایند و نقش مهمی در تدوین راهبردهای افزایش امنیت شهرهای ساحلی و پیش گیری از جرم خیزی در راستای مدیریت بحران داشته باشند.