سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی همایونپور – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپ
بهزاد بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و روباتیک, دانشگاه صنعتی امیرکبیر، د
مجید نم نبات – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و روباتیک, دانشگاه صنعتی امیرکبیر، د

چکیده:

در این مقاله روشی خودکار برای تقطیع واجها در گفتار فارسی ارائه خواهد ش د . این روش برای ساخت تقطیع دادگا ن ها به منظور استفاده در سیستم های بازشناسی گفتار و تبدیل متن به گفتار کاربرد دار د . هدف اصلی روش آن است که تخمین اولی ه ای که توسط الگوریتم ویتربی مبتنی بر مدل مخفی مارکوف صورت م ی گیرد را بهبود بخشد. برای این منظور از شبکه چند لایه پرسپترونی برای بهبود مرز واجها استفاده شده است. در این روش شبکه عصبی چند لایه پرسپترونی، گذر از یک واج به واج دیگر را آموزش می بیند. دادههای آموزشی از فای ل هایی که بصورت دستی برچس ب گذاری شده اند، تهیه م ی شوند. روش ارائه شده موجب کاهش خطاهای تقطیع می گردد. این روش موجب رسیدن کارای ی در حالت مستقل از گوینده به ۷۱ % و در حالت وابسته به گوینده به ۹۴ % برای تشخیص صحیح مرزها با خطای کمتر از ms ۲۰ می شود.