سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعیده افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی علینقیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انتخاب یک گزینه از بین تعدادی گزینه موجود با در نظر گرفتن معیارهای مورد نظر یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه تصمیمگیری با معیارهای چندگانه میباشد. در این مقاله به منظور رتبه بندی کامل گزینه ها و حل مشکل رتبه بندی کامل موجود در روش تحلیل پوششی دادهها(Data Envelopment Analysis, DEAاز تلفیق مدلDEA و کارایی متقاطع بهره برده شده است. بدین منظور در ابتدا، با استفاده از مدلDEA برای همه گزینهها کارایی بیشینه محاسبه میشود، سپس به منظور رتبه بندی کامل، گزینه هایی با کارایی بیشینه با روش کارایی متقاطع رتبهبندی میشوند و گزینههایی که کارایی آنها کمتر از ۱ بهدست آمدهاست به ترتیب در رتبههای آخر قرارمیگیرند. مزیت روش استفاده شده در آناست که بدون آنکه نیازی به وزندهی معیارها باشد، گزینهها رتبهبندی میشوند