سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن ایمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حمید دهقانی – دانشگاه مالک اشتر
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

خطا و عدم قطعیت در داده های سنجش از دوری به روشهای مختلف و توسط منابع متنوعی ایجاد می شود. این عدم قطعیت بطور همزمان در مرحله تولید و جمع آوری داده ها بوجود آمده و در مراحل بعدی استفاده از داده ها، انتشار یافته و رشد می کند و در نهایت نتایج و محصولات بدست آمده را تحت تأثیر قرار می دهد. یک راه حل برای کاهش عدم قطعیت و خطا و بهبود نتایج طبقه بندی، ترکیب طبقه بندی کننده های چند گانه می باشد. تحقیقات انجام شده نشان می دهد ترکیب طبقه کننده ها وقتی مؤثر است که خطای طبقه بندی کننده ها مستقل از هم باشند. در این مقاله مدلی یشنهاد شده است که انعطاف پذیری برای انتخاب طبقه بندی کننده ها را افزایش داده و شرط مستقل بودن خطای طبقه بندی کننده ها، بعنوان اجزای ترکیب را برآورده می سازد. در ابتدا باندهای طیفی بر مبنای معیار همبستگی طیفی حداکثر و حداقل به چندین باند کوچکتر دسته بندی می شوند. اطلاعات هر گروه به عنوان یک منبع جدید استفاده می شود. این منابع مجزا با طبقه بندی کننده هایی چون حداکثر احتمال و شبکه های عصبی طبقه بندی می شوند و نتایج آنها با هم ترکیب می شوند و در نهایت خروجی طبقه بندی کننده های مجزا با استفاده از قاعده رای گیری حداکثر با هم ترکیب می شوند. نتایج آزمایش بر روی داده های واقعی سنجیده AVRIS نشان می دهد با روش پیشنهادی صحت طبقه بندی کننده ها بهبود یافته و مشکل محدودیت در نمونه های آموزشی تا حدودی جبران شده است.