سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم محمدزرین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ا
مهدی صیدی – استادیار و دکتری باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ایلام
خاور موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ا

چکیده:

امروزه به دلیل عوارض جانبی برخی از داروها به خصوص داروهای آنتیبیوتیک و نیاز به موادی با سمیت کمتر، جد اسازی داروهای جدید از گیاهان دارویی اهمیت ویژهای یافته است. از اینرو، این تحقیق به منظور بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گیاه دارویی آویشن زوفایی (Thymbra spicata) بر روی دو باکتری گرم منفی (Escherichia coli RJTTC2409 و Klebsiella pneumonia RJTTC1097) و دو باکتری گرم مثبت (Streptococcus agalactiae RJTTC1978 و Staphylococcus oureus RJTTC1885) در ۵ غلظت متفاوت ( ۰/۲ و ۲ و ۴ و ۱۰ و ۲۰ میکرولیتر) به روش دیسک دیفیوژن و رقت لولهای (تعیین MIC و MBC) به همراه آنتیبیوتیکهای جنتامایسین و تتراسایکلین به عنوان شاهد در دانشگاه ایلام در سال ۱۳۸۹ انجام شد. فعالیت آنتیاکسیدانی این گیاه با استفاده از سه روش FRAP ،DPPH و ABTS اندازهگیری شد. همچنین، ترکیب شیمیایی اسانس حاصل از این گیاه در مرحله گلدهی با استفاده از دستگاههای GC و GC-MS تعیین گردید. نتایج نشان دادند که عمدهترین ترکیبات اسانس این گیاه کارواکرول (۶۰/۳۶%) و گاماترپینن (۱۵/۰۹%) و بتامیرسن (۲/۱۵%) و تیمول (۱/۰۴%) بودند. همچنین، اسانس این گیاه در مقابل هر چهار نوع باکتری خاصیت ضد میکروبی بسیار قویی نشان داد. هر چند که بزرگترین قطر هالهی ممانعت از رشد (۰/۵±۳۳/۳۴ میلیمتر) مربوط برای باکتری گرم مثبت آگالاکتیه ثبت گردید. میزان رادیکال زدایی اسانس این گیاه با استفاده از روش DPPH و ۱/۳ ± ۷۷/۸۱ درصدبود. محتوی فنول کل روغنهای اسانسی استحصال شده ۰/۱۵±۱/۵۲ میلی گرم گالیک اسید در هر میلی لیتر برآورد گردید.