سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا رشیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
امید دیانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا طهماسبی –
امین خضری –

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری پروتئین و ماده خشک سرشاخه خرما عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora Sitophila) انجام شد. تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۹ در فارم پژوهشی بخش علوم دامی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. در این بررسی از سه راس گوسفند نر فیستوله شده بالغ استفاده شد. به منظور برآورد مشخصه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین از نرم افزار Neway استفاده شد. اعداد جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل آماری شدند. مقادیر ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و خاکستر خام برای سرشاخه خرما عمل آوری نشده به ترتیب۹۴، ۶۲/۸۹، ۱/۵، ۹۸/۷۸، ۲۳/۷۷ و ۰۸/۱۰ درصد و برای سرشاخه خرما عمل آوری شده ۱۶/۹۲، ۷۶/۸۸، ۱۰، ۴۵/۷۷، ۸۰/۷۵ و ۲۳/۱۱ درصد بود. درصد پروتئین خام سرشاخه خرما با عمل آوری افزایش یافت (۰۵/۰P<). در حالی که درصد ماده خشک، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز کاهش یافت (۰۵/۰P<). ضریب تجزیه پذیری موثر (۸ % k=) و ارزش غذایی پروتئین خام برای سرشاخه عمل آوری نشده و عمل آوری شده به ترتیب ۹/۲۷، ۵۱/۴۱ و ۴۱/۳۴، ۴۹/۴۹ و برای ماده خشک به ترتیب ۱۵/۲۰، ۱۳/۳۲ و. ۹۵/۲۳، ۸۱/۲۶ به دست آمد، که در هر دو مورد سرشاخه فراوری شده افزایش پیدا کرد (۰۵/۰P<). در کل قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با افزایش مقدار پروتئین و مواد محلول در آب باعث افزایش ارزش غذایی و تجزیه پذیری موثر می شود.