سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی مویدی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی
کرامت الله رضایی –
کیامهر ابراهیمی منفرد –

چکیده:

دراین مطالعه انالیز کمی و کیفی روغن پروتئین عناصر معدنی و خصوصیات تغذیه ای گونه های وحشی Amygdalus scoparia از نواحی بیضا AZ و براز جان AJ و A. Hauskenehtii از ناحیه فیروزاباد AH و گونه اهلی بادام A. dulcis ( AD ازناحیه استهبان ایران مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفت نتایج نشان دادکه گونه های مورد مطالعه بازدهی روغن ۴۲/۲۵% تا ۴۹/۵۰% بسیار عالی داشته و غنی از اسید اولئیک از ۶۶/۷۰% تا ۶۹/۷۲% هستند میانگین میزان پروتئین و قند دراین گونه ها به ترتیب ۲۱% و ۲۴/۷۲% ارزیابی شد همچنین درهر ۱۰۰ گرم مغز گونه های مذکور میانگین غلظت عناصر روی منگنز مس فسفر و کلسیم ومنیزیم بهترتیب ۶/۳۹ و ۵۰۲/۷۵ ،۴۰۶/۱۲ ،۱/۲۸ ،۲/۸۰ و ۴۲۸/۶۲ میلی گرم ارزیابی گردید مشاهده شد که گونه های وحشی و اهلی مورد مطالعه از نظرفعالیت آنتی اکسیدانی تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند.