سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سوین اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
غلامرضا لطیف شبگاهی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

نیاز به ترکیب سرویسها نتیجه ی نیازهای پیچیده و رو به افزایش کاربران و ناتوانی سرویسهای منفرد دربرآورده ساختن اهداف متنوع کاربران می باشد ترکیب سرویسها ایجاد هماهنگی میان تعدادی از سرویسهای موجود برای فراهم آوردن یک سرویس ترکیبی غنی تر و دست یافتن به برخی از نیازمندهای کاربر است که یک سرویس به تنهایی قادر به برآورده ساختن آنها نیست هدف ما جستجو برای یافتن مجموعه ی بهینه ای از سرویسها است که با هم ترکیب می شوند تا سرویس جدیدی با کیفیت سرویس بهتر تحت شرایط و قید وبند کاربر یا طراح سرویس ایجاد کنند پارامترهایی که درکیفیت سرویس مطرح هستند عبارتنداز هزینه، زمان پاسخ ، دسترس پذیری و قابلیت اطمینان دراین مقاله ترکیب سرویسهای گرید با آگاهی از کیفیت سرویس را با استفاده از شبیه س ازی تبرید بررسی می کنیم نتایج ارزیابی ما نشان میدهد که الگوریتم تبرید درمقایسه با الگوریتم قدرتمندی مثل ژنتیک نه تنها ترکیب بهینه قابل قبولی بین سرویسها ایجاد می کند بلکه زمان پاسخگویی را که یکی از گزینه های مهم درمحیط گرید است به شدت کاهش میدهد.