سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید ابراهیمی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
عباس اسلامی حقیقت – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با ترکیب روش های المان محدود و المان مرزی، مزایای هر یک ازاین روش ها افزایش یافته و برخی از نواقص آنها کاهش می یابد . شیوههای مختلفی برای ترکیب روش های المان محدود و المانمرزی پیشنهاد گردیده است . در یک دسته بندی کلی می توان آنها را به روش ترکیب مستقیم و روش تجزیه دامنه ای طبقه بندی نمود . در روش تجزیه دامنه ای معادلات حاکم بر هر زیرناحیه بطور جداگانه حل می گردند. با دنبال کردن یک فرآیند تکرار ی، محاسبه ادامه یافته ت ا با ارضای شرایط سازگاری جابجایی و همچنین تعادل نیرو در مرز مشترک زیرنو احی، همگرایی حاصل شود . در این مقاله، با ارائه یک روش تجزیه دامن ه ای جدید ، شرط دریشله به زیرناحیه مدلسازی شده با المان محدود و شرط نیومن به زیرناحیه مدلسازی شده با المان مرزی اعمال می گردد. با اعمال این روش به یک مثال و مقایسه نتایج حاصل با روش ترکیب مستقیم و حل تحلیلی موجود، دقت و کارآیی روش پیشنهادی مورد بررسی قرار میگیرد