سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد الوندی – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلا
روشنک رجبلو – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلا
رضا توشمالانی – دکتری ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

چکیده:

وارونسازی دادههای مغناطیسی به تنهایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مشکلاتی مواجه است. این تکنیک اغلب به حل محلی منجر شده و سبب ایجاد همگرایی نابجا میشود. در این مقاله با استفاده از جعبه ابزار الگوریتم ژنتیک دربرنامه MATLAB و برنامهنویسی برای روش کمترین مربعات یک روش وارون- سازی بهینه شده بر مبنای الگوریتم ژنتیک GA) و کمترین مربعات LS) به منظور تخمینزدن پارامترهای بیهنجاری را ارائه میدهیم. این تکنیک نسبت به الگوریتم ژنتیک (به تنهایی) دقت و نسبت به کمترین مربعات سرعت همگرایی بالاتری دارد. برای نشان دادن کارآیی روش پیشنهادی، ابتدا از دادههای مغناطیسی مصنوعی استفادهنموده و سپس دادههای واقعی مربوط به معدن مروارید زنجان را با این روش آزمایش مینماییم.