سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه قیاسی – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، قم، ایران
ملیحه باقری دهنوی – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده:

با اشباع بازار و تشدید رقابت در صنعت ارتباطات، ریزش مشتری به موضوع مهمی برای تامینکنندگان ارتباطات تبدیل شده است. برای مدیریت موثر ریزش مشتری، با توجه به هزینهی بالای جذب مشتریان جدید، سازمانها بهسمت استراتژیهای حفظ مشتری تمایل دارند تا برنامههای جذب مشتریان جدید. یکی از مهمترین ابزارهای حفظ مشتری، بکارگیری مدلهای پیشبینی ریزش مشتری است. اکثر مطالعات پیشین به بررسی مقایسهای مدلهایپیشبینی ریزش مشتری میپردازند. در این مقاله مدلی ایجاد شده است که با شناسایی مهمترین ویژگیهای تاثیرگذار بر ریزش به کشف روابط و قوانین موجود بین آنها میپردازد. در این مقاله ابتدا با استفاده از تئوری مجموعه زبر مهمترین ویژگیهای تاثیرگذار بر ریزش شناسایی شده است. سپس از الگوریتم Ant Miner+ جهت استخراج قوانین مربوط به ریزش بهره گرفته شده است. نتایج تجربی نشان میدهد که مدل پیشنهادی از نظر معیارهای ارزیابی، عملکرد قابل قبولی را ارائه میدهد