سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر حاج قنبری – دانشکده زمی نشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
حسن میرنژاد – دانشکده زمی نشناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

کانسار آهن گ لگهر واقع در ۵۵ کیلومتری شهر سیرجان و دارای ۱/۲ میلیارد تن ذخیره آهن میباشد.سنگهای در برگیرنده توده معدنی شامل واحدهای کمپلکس دگرگونی گ لگهر متشکل از شیست، آمفیبولیت،گنیس و مرمر با سن پرکامبرین بالایی-پالئوزوئیک زیرین هستند. مهمترین کانه اصلی در این کانسار مگنتیت بوده که بطور متناوب با کربناتها، چرت و کوارتزیت همراه است. به منظور تعیین منشأ سرب در کانسار آهن گل گهر، نسبت های ایزوتوپی سرب کانی مگنتیت و سنگ میزبان آن (آمفیبولیت های متعلق به واحدکمپلکس دگرگونی گ لگهر) اندازه گیری شدند. میانگین نسبت های ایزوتوپی ۲۰۷Pb/204Pb ، ۲۰۶Pb/204Pbو Pb/204Pb 208 در این کانسار به ترتیب برابر با ۱۸/۸۰۴ -۱۵/۶۵۹ -۳۸/۷۱۳ -برای نمونه های مگنتیت و ۱۸/۹۲۶ -۱۵/۶۸۳ -۳۹/۴۷۵ برای آمفیبولیت ها می باشد. نسبت های ایزوتوپی سرب موجود در کانسار لگهر به طور عمده رادیوژنیک اند و نسبت های ایزوتوپ سرب سنگ در برگیرنده نسبت به مگنتیت ها رادیوژنیک ترند و در بالای منحنی میانگین رشد سرب پوسته ای قرار م یگیرند، که دلالت بر منشأ گرفتن سرب از مخزن با نسبت های U/Pb وTh/Pb بالا دارند. نتایج حاصل از ایزوتوپهای سرب نشان می دهد که سرب همراه با این کانه زایی دارای منشأیی از کوهزایی (ترکیبی از گوشته و پوسته) بوده و نشانگر منشأ گرفتن سرب از گوشته است که در طول مسیر حمل شدگی خود با سرب حاصل از پوسته بالایی (سرب رادیوژن) مخلوط گردیده است.