سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان صدیقی انارکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران،
علی خاکی صدیق – استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
بهزاد مشیری – قطب کنترل و پردازش هوشمند، دانشیارگروه مهندس یبرق وکامپیوتر دانشکد

چکیده:

استفاده از ابزار و وسایل مکانیکی متعدد در مراحل مختلف کاشت و برداشت محصولات کشاورزی از سال ها پیش آغاز شده است، ولی بکارگیری روش ترکیب اطلاعات سنسوری ١ دربرآورد میزان رسیده بودن میوه و کنترل کیفیت محصول و در مراحل نهایی تخمین بهترین زمان برداشت امر نوینی می باشد. فاکتورهای بسیاری در تعیین کیفیت یک میوه موثر می باشند. امروزه در کشاورزی و درحالت کلی در صنایع غذایی، به کمک ابزاری که به صورت مخرب ٢ عمل م ینمایند،پارامترهای مختلف موثردرکیفیت یک میوه انداز هگیری م یشوند. هدف از این مقاله بررسی فاکتورهای تعیین کننده کیفیت میوه، ترکیب اطلاعات بدست آمده از آزمایشات شیمیایی مناسب با نتایج حاصل از تصاویر عسکبرداری دیجیتالی و تصاویراشعه ایکس X-ray به منظور ارائه روش های غیر مخرب ٣ قابل بکارگیری می باشد. از آنجاییکه پارا مترهای تعیین کننده کیفیت در میو ههای مختلف یکسان نم یباشد در این مقاله کارهای انجام شده بر روی میوه انار بصورت خاص عنوان م یگردد. هدف استفاده از اطلاعات حاصل از حسگرهای مختلف جهت دست هبندی میوه از نظر کیفیت و شکل ظاهری م یباشد. با این روش می توان بهترین زمان برداشت میوه را نیز تخمین زد که البته در این امر فاکتورهای دیگری چون نحوه بسته بندی، شرایط نگهداری و نحوه حمل و نقل محصولات نیز دخیل م یگردند که در حیطه کار این مقاله نمی باشد