سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه گرگان
علی رضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حبیب اله میرزایی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورز یو منابع طبیعی گرگان
شیلان رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

کانولا دانه ای استکه میزان اسید اروسیکدررغن حاصل ا زآن کمتراز۵ درصد و میزان گلوکزینولات درکنجاله متر از ۳ میلی گرم درهرگرم بوده و از واریته های B. napus B.campestris حاصل شده باشد درسال ۱۹۸۶ این تعریف اصلاح و میزان اسید اروسیک درروغن حداکثر ۲ درصدو مقدار گلوکزینولات های خطی حداکثر۳۰ میکرومول درگرم وزن خشککنجاله فاقد روغن مقرر گردید دانه روغنی براسیکا حاوی حدود ۴۰درصد روغن و ۱۷-۲۶درصد پروتئین میباشد دانه های کلزا Brassica napus وسایر دانه های روغنی وابستهب ه خانواده Cruciferae نظیر B.compestris ، B. joncea ، B. carinata B. nigra غنی از پروتئین خوراکی میب اشند کنجاله کلزا /کانولا که محصول فرعی عملیات استخراج روغن است حاوی بیش از۵۰-۴۰ درصد پروتئین می باشد استفاده کلزا /کانولا به عنوان یکی از منابع پروتئینی غذایی شدیدا توسط حضور اجزا نامطلوب نظیر گلوکزینولات فیتات ها و الیاف خام محدود می شود این ترکیبات سمی و ضدتغذیه ای باید قبل ازاین که محصولات پروتئینی کانولا که به عنوان یک منبع پروتئینی دررژیم غذایی انسان وارد شوند بصورت کامل از آن جدا گردند و یا به حداقل ممکن رسانده شوند روشهای شیمیایی معمولا قادر به جداسازی کامل این ترکیبات نمی باشند و بنابراین از روش فرایند غشایی فلتراسیون برای تولید ایزوله های پروتئینی با کیفیت بالا استفاده میگردد.